lanyicka.bainry.com
true
Zásady ochrany osobných údajov platné pre spoločnosť Estetický ateliér
 
Vyplnením kontaktného formulára, telefonickou objednávkou, uzavretím písomnej zmluvy v priestoroch našej prevádzkarne alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Estetický ateliér s.r.o., so sídlom Mieru 282, 029 01 Námestovo, IČO 53 726 863, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 77111/L, (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť Estetický ateliér“) prichádzať do styku a využívať Vaše osobné údaje. Tento dokument má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) ako aj v súlade so zákonom č. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.
 
 
1. Informácie o webovej stránke 

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.lanyicka.sk a zákazníkov, ktorí sa prostredníctvom tejto webovej stránky objednajú na služby poskytované spoločnosťou Estetický ateliér (ďalej len „zákazník“).
Tieto pravidlá zároveň slúžia aj pre zákazníkov navštevujúcich priestory prevádzkarne spoločnosti Esteticky ateliér osobne, nakoľko ich majú k dispozícii aj v týchto priestoroch.
Spoločnosť Estetický ateliér pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako Prevádzkovateľ (tak ako je tento pojem definovaný v GDPR) a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu Vašich osobných údajov.
Spoločnosť Estetický ateliér poskytuje služby prostredníctvom prevádzkarne – ateliéru, ktorý je určený na aplikáciu botulotoxínu a výplňových materiálov a súvisiacich služieb, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale môžu byť vykonávané len lekármi, napríklad aplikácia škrobových (biodermálnych) nití, kyseliny hyalurónovej.
S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s objednaním si služby aplikácie botulotoxínu alebo objednaním sa na iný estetický zákrok. Údaje máme k dispozícii aj na základe inej objednávky než objednávky vykonanej prostredníctvom internetovej stránky, napríklad formou emailovej alebo telefonickej komunikácie alebo priamo navštívením našej prevádzkarne.
Dôvodom a cieľom spracovania Vašich údajov je snaha poskytovať Vám kvalitné služby a tovar. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy info@lanyicka.sk  alebo prostredníctvom poštového styku na adrese našej spoločnosti Mieru 282, 029 01 Námestovo, Slovenská republika.
 
 
2. Aké údaje spracúvame – špecifikácia spracovaných údajov

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám ako zákazníci poskytujete, teda len údaje spracúvané v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel spracúvania.
Ide teda o bežné údaje, ktoré zahŕňajú najmä:
– meno a priezvisko,
– adresu trvalého pobytu,
– v prípade fyzických osôb – podnikateľov miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), prípadne daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň,
– kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo a v niektorých prípadoch aj platobné údaje,
– vyobrazenie podobizne tváre (fotografia tváre), ktoré sa bude spracovávať na nasledovných právnych základoch a s nasledovnými účelmi (i) zmluvný základ, za účelom plnenia zmluvy (táto fotografia bude uchovávaná len na interné účely) a (ii) na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov a to na účely marketingovej propagácie.
– údaje o veku osoby (dôležité pre overenie dosiahnutia plnoletosti).
Niektoré naše služby vyžadujú (napr. aplikácia botulotoxínu, aplikácia škrobových (biodermálnych) nití a podobne), aby sme o Vás zhromažďovali aj údaje týkajúce sa Vášho zdravia, ktoré sa považujú za osobitnú kategórie osobných údajov. Preto tieto údaje spracovávame len na základe Vášho súhlasu na ich spracovanie. O aké konkrétne údaje ide, závisí od konkrétnej služby, pričom pred jej poskytnutím je Vám o tom poskytnutá plnohodnotná a komplexná informácia formou osobitného poučenia.
 
 
3. Účel spracovania osobných údajov
 
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvných podmienok (výkonu práv a plnenia povinností) existujúcich počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončenými zmluvnými vzťahmi, a to po nevyhnutnú dobu.
Na účely marketingovej propagácie realizovanej služby spracováva Prevádzkovateľ osobné údaje na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas musí spĺňať najmä podmienky čl. 7 GDPR a musí byť kedykoľvek odvolateľný.
Na účely efektívneho plnenia zmluvných záväzkov (napr. aby mal prevádzkovateľ informáciu o predošlých vplyvoch obdobnej služby, ak bola v minulosti poskytovaná) je potrebné v nevyhnutnom rozsahu spracovávať aj osobné údaje týkajúce sa zdravia, ktorých rozsah je špecifikovaný v bode 2 vyššie. Vzhľadom na osobitnú kategóriu týchto údajov, ich spracovanie prebieha na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas musí spĺňať najmä podmienky čl. 7 GDPR a musí byť kedykoľvek odvolateľný.
Prevádzkovateľ spracúva i osobné údaje, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné na samotné plnenie zmluvných povinností, ale Prevádzkovateľ má oprávnený záujem tieto osobné údaje spracúvať z dôvodu a za účelom riadneho výkonu jeho podnikateľskej aktivity ako aj za účelom marketingovej propagácie svojich výrobkov. Okruhy osobných údajov a dôvody spracúvania sú uvedené nižšie: 
Kategórie osobných údajov Oprávnený záujem 
Zabezpečenie vymáhania nárokov Po splnení zmluvného záväzku Prevádzkovateľ bude naďalej spracovávať osobné údaje za účelom zabezpečenia vymáhania prípadných nárokov tak zo strany samotného Prevádzkovateľa ako aj jeho obchodných partnerov (napr. prípadná náhrada škody, namietanie vadného plnenia, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a pod.).
Marketing za účelom propagácie ďalších produktov Pre ponuku našich súvisiacich služieb formou obchodných oznámení môže spoločnosť Estetický ateliér v budúcnosti využiť predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zaslanie emailu alebo sms správy. Spracovanie je vykonávané z dôvodu realizácie oprávneného záujmu v podobe obmedzeného priameho marketingu. Spoločnosť Estetický ateliér tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje zákazníkovi kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.
Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže uplatniť u Prevádzkovateľa.
 
 
5. Právny základ spracovania osobných údajov
 
Plnenie zmluvy
Poskytnutie služby predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a spoločnosťou Estetický ateliér, na základe ktorého máte možnosť využitie našich služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.
Plnenie zákonných povinností
Spracovanie osobných údajov je taktiež potrebné, aby sme si mohli plniť niektoré zákonné povinnosti v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, predovšetkým v oblasti financií a vedenia účtovníctva (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.
Súhlas na spracovanie osobných údajov
Spracovanie niektorých osobných údajov bude realizované na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov a to najmä vyhotovenie obrazovej podobizne tváre (fotografie) pred a po realizácii služby, ktoré môže byť následne zverejnené na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram), internetovej stránke www.lanyicka.sk alebo zverejnené fyzicky v priestoroch sídla prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Účelom takéhoto spracovania bude teda propagácia realizovanej služby, najmä marketingová propagácia. Súhlas musí spĺňať najmä podmienky čl. 7 GDPR.
Spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia (tak ako sú presne vymedzené v bode 2 vyššie) bude taktiež realizované na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov. Účelom takéhoto spracovania je efektívne plnenie zmluvných záväzkov. Súhlas musí spĺňať najmä podmienky čl. 7 GDPR.
Oprávnený záujem
Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby.
Na základe rovnakého právneho základu spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné na marketing ďalších produktov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Kategórie osobných údajov Oprávnený záujem 
Zabezpečenie vymáhania nárokov Po splnení zmluvného záväzku Prevádzkovateľ bude naďalej spracovávať osobné údaje za účelom zabezpečenia vymáhania prípadných nárokov tak zo strany samotného Prevádzkovateľa ako aj jeho obchodných partnerov (napr. prípadná náhrada škody, namietanie vadného plnenia, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a pod.).
Marketing za účelom propagácie ďalších produktov Pre ponuku našich súvisiacich služieb formou obchodných oznámení môže spoločnosť Estetický ateliér v budúcnosti využiť predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zaslanie emailu alebo sms správy. Spracovanie je vykonávané z dôvodu realizácie oprávneného záujmu v podobe obmedzeného priameho marketingu. Spoločnosť Estetický ateliér tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje zákazníkovi kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.
Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže uplatniť u Prevádzkovateľa.
 
 
6.Osoby spracúvajúce osobné údaje (Komu Vaše údaje poskytujeme?)
 
V prvom rade sú osobné údaje spracovávané pracovníkmi Prevádzkovateľa. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s touto internetovou platformou. 
Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie Vašich údajov (napríklad pri zabezpečení platobných operácií alebo pri vedení účtovníctva).
 
 
7. Doba spracovania osobných údajov (Ako dlho budú Vaše údaje uchovávané?)
 
Získané údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy po celú dobu poskytovania služby. Po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.
Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).
Údaje spracúvané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov (fotografie realizovanej služby) budú spracúvané po dobu aktuálnosti takejto marketingovej propagácie, t.j. po dobu, kým sa stále aplikujú metódy, ktoré sú zobrazené na propagačných fotkách. Prevádzkovateľ bude dbať na priebežnú aktualizáciu takto zverejnených fotografií a v prípade ich neaktuálnosti pristúpi k výmazu takýchto fotografií .
Údaje spracúvané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov (údaje týkajúce sa zdravia) budú spracúvané po dobu vymedzenú v úvodných odsekoch tohto bodu, teda po dobu vzťahujúcu sa na spracovanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy. Údaje môžu byť v závislosti od zdravotných účinkov konkrétnej látky uchovávané aj dlhšie a to po nevyhnutnú dobu, ktorá bude pravidelne prehodnocovaná.
Údaje potrebné na priamy marketing budeme spracúvať na dobu nevyhnutnú pre reklamu nových produktov.
Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.
 
 
8. Práva zákazníka
 
Ako užívateľ služieb a zákazník (t.j. osobou, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) máte podľa kapitoly III GDPR právo najmä:
a) na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
b) na prístup k Vašim osobným údajom,
c) na opravu Vašich osobných údajov,
d) na výmaz Vašich osobných údajov,
e) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
f) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
g) na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
h) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
i) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.
k) Prevádzkovateľ má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov. Ak však dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 
 
9. Kde si môžete uplatniť vyššie uvedené práva?
 
Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť u Prevádzkovateľa, a to odoslaním e-mailu na adresu info@lanyicka.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adrese sídla spoločnosti Estetický ateliér Mieru 282, 029 01 Námestovo, Slovenská republika. Vaše žiadosti budú vybavované Prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu v čo najkratšej možnej dobe.
 
 
10. Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny?
 
Pri väčšine osobných údajov, ktoré spracúvame, prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neplánujeme.
 
 
11. Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť?
 
Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na vašom rozhodnutí a Vašom záujme o služby spoločnosti Estetický ateliér. Poskytnutie osobných údajov je teda zmluvnou požiadavkou, aby sme Vám služby vedeli poskytnúť v rámci zmluvného vzťahu.
 
 
12. Týkajú sa ma procesy automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania?
 
Nie, tieto procesy sa Vás netýkajú.
 
 
13. Cookies
 
Všetky potrebné a relevantné informácie k súborom cookies nájdete na odkaze /doplniť/.
 
 
14. Bezpečnosť
 
Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pri spracovaní osobných údajov sa kladie veľký dôraz na moderné technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Prevádzkovateľ podnikol všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb
Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany www.vivienbabicova.com pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.
 
 
15. Účinnosť
 
Tieto pravidlá sú účinné od 14.5.2021.